ગીર સોમનાથ તાલુકાની યાદી: Gir Somnath Tehsil List

लेख अच्छा लगे तो 5 स्टार रेटिंग दिजिए post

Gir Somnath Tehsil List: There are lots of people living in Gir Somnath district want to see Gir Somnath Tehsil List or want to know how many tehsils there in Gir Somnath district are.

For the information of such people, we have made Gir Somnath Tehsil List (Gir Somnath Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Gir Somnath Tehsil.

How many Tehsils are there in Gir Somnath? There is total 7 Tehsils in Gir Somnath District, Gir Somnath Tehsil List are as follows:

Gir Somnath Tehsil List | ગીર સોમનાથ તાલુકાની યાદી

S. N.Gir Somnath Tehsil / Taluka
1Gir-gadhada Taluka
2Kodinar Taluka
3Sutrapada Taluka
4Talala Taluka
5Una Taluka
6Veraval Taluka
7Veraval (City) Taluka
Gir Somnath Tehsil List

ગીર સોમનાથ તાલુકાની યાદી | Gir Somnath Tehsil List in Gujarati

क्र. म.ગીર સોમનાથ તાલુકાની
1ગીર-ગઢડા તાલુકો
2કોડીનાર તાલુકો
3સુત્રાપાડા તાલુકો
4તાલાલા તાલુકો
5ઉના તાલુકા
6વેરાવળ તાલુકો
7વેરાવળ (શહેર) તાલુકો
ગીર સોમનાથ તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Gir Somnath Gujarat (GJ)

We have made this Gir Somnath Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Gir Somnath district? There is total 7 Tehsils in Gir Somnath district. Whose list is given below.

  • Gir-gadhada Taluka
  • Kodinar Taluka
  • Sutrapada Taluka
  • Talala Taluka
  • Una Taluka
  • Veraval Taluka
  • Veraval (City) Taluka
How many Tehsils are there in Gir Somnath, Gujarat?

There are 7 Tehsils in Gir Somnath Gujarat.

ગીર સોમનાથ માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

ગીર સોમનાથ માં 7 તાલુકા છે.

Gandhinagar Tehsil List

Prabhat Singh
Whatsapp Channel
Telegram channel