ગાંધીનગર તાલુકાની યાદી: Gandhinagar Tehsil List

post

Gandhinagar Tehsil List: There are lots of people living in Gandhinagar district want to see Gandhinagar Tehsil List or want to know how many tehsils there in Gandhinagar district are.

For the information of such people, we have made Gandhinagar Tehsil List (Gandhinagar Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Gandhinagar Tehsil.

How many Tehsils are there in Gandhinagar? There is total 4 Tehsils in Gandhinagar District, Gandhinagar Tehsil List are as follows:

Gandhinagar Tehsil List | ગાંધીનગર તાલુકાની યાદી

S. N.Gandhinagar Tehsil / Taluka
1Gandhinagar
2Kalol
3Dehgam
4Mansa
Gandhinagar Tehsil List

ગાંધીનગર તાલુકાની યાદી | Gandhinagar Tehsil List in Gujarati

क्र. म.ગાંધીનગર તાલુકાની યાદી
1ગાંધીનગર
2કલોલ
3દહેગામ
4માણસા
ગાંધીનગર તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Gandhinagar Gujarat (GJ)

We have made this Gandhinagar Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Gandhinagar district? There is total 4 Tehsils in Gandhinagar district. Whose list is given below.

  • Gandhinagar.
  • Kalol.
  • Dehgam.
  • Mansa.
How many Tehsils are there in Gandhinagar, Gujarat?

There are 4 Tehsils in Gandhinagar Gujarat.

ગાંધીનગર માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

ગાંધીનગર માં 4 તાલુકા છે.

Gir Somnath Tehsil List

Whatsapp Channel
Telegram channel