બોટાદ તાલુકાની યાદી: Botad Tehsil List

post

Botad Tehsil List: There are lots of people living in Botad district want to see Botad Tehsil List or want to know how many tehsils there in Botad district are.

For the information of such people, we have made Botad Tehsil List (Botad Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Botad Tehsil.

How many Tehsils are there in Botad? There is total 4 Tehsils in Botad District, Botad Tehsil List are as follows:

Botad Tehsil List | બોટાદ તાલુકાની યાદી

S. N.Botad Tehsil / Taluka
1Botad
2Gadhada
3Barvala
4Ranpur
Botad Tehsil List

બોટાદ તાલુકાની યાદી | Botad Tehsil List in Gujarati

क्र. म.બોટાદ તાલુકાની યાદી
1બોટાદ
2ગઢડા
3બરવાળા
4રાણપુર
બોટાદ તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Botad Gujarat (GJ)

We have made this Botad Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Botad district? There is total 4 Tehsils in Botad district. Whose list is given below.

  • Botad
  • Gadhada
  • Barvala
  • Ranpur
How many Tehsils are there in Botad, Gujarat?

There are 4 Tehsils in Botad Gujarat.

બોટાદ માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

બોટાદ માં 4 તાલુકા છે.

Bhavnagar Tehsil List

Whatsapp Channel
Telegram channel