ભાવનગર તાલુકાની યાદી: Bhavnagar Tehsil List

post

Bhavnagar Tehsil List: There are lots of people living in Bhavnagar district want to see Bhavnagar Tehsil List or want to know how many tehsils there in Bhavnagar district are.

For the information of such people, we have made Bhavnagar Tehsil List (Bhavnagar Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Bhavnagar Tehsil.

How many Tehsils are there in Bhavnagar? There is total 11 Tehsils in Bhavnagar District, Bhavnagar Tehsil List are as follows:

Bhavnagar Tehsil List | ભાવનગર તાલુકાની યાદી

S. N.Bhavnagar Tehsil / Taluka
1Bhavnagar City
2Bhavnagar
3Gariyadhar
4Ghogha
5Jesar
6Mahuva
7Palitana
8Sihor
9Talaja
10Umarala
11Vallabhipur
Bhavnagar Tehsil List

ભાવનગર તાલુકાની યાદી | Bhavnagar Tehsil List in Gujarati

क्र. म.ભાવનગર તાલુકાની યાદી
1ભાવનગર શહેર
2ભાવનગર
3ગારીયાધાર
4ઘોઘા
5જેસર
6મહુવા
7પાલીતાણા
8સિહોર
9તળાજા
10ઉમરાળા
11વલ્લભીપુર
ભાવનગર તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Bhavnagar Gujarat (GJ)

We have made this Bhavnagar Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Bhavnagar district? There is total 11 Tehsils in Bhavnagar district. Whose list is given below.

 • Bhavnagar City
 • Bhavnagar
 • Gariyadhar
 • Ghogha
 • Jesar
 • Mahuva
 • Palitana
 • Sihor
 • Talaja
 • Umarala
 • Vallabhipur
How many Tehsils are there in Bhavnagar, Gujarat?

There are 11 Tehsils in Bhavnagar Gujarat.

ભાવનગર માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

ભાવનગર માં 11 તાલુકા છે.

Botad Tehsil List

Whatsapp Channel
Telegram channel