અમરેલી તાલુકાની યાદી: Amreli Tehsil List

लेख अच्छा लगे तो 5 स्टार रेटिंग दिजिए post

Amreli Tehsil List: There are lots of people living in Amreli district want to see Amreli Tehsil List or want to know how many tehsils there in Amreli district are.

For the information of such people, we have made Amreli Tehsil List (Amreli Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Amreli Tehsil.

How many Tehsils are there in Amreli? There is total 11 Tehsils in Amreli District, Amreli Tehsil List are as follows:

Amreli Tehsil List | અમરેલી તાલુકાની યાદી

S. N.Amreli Tehsil / Taluka
1Amreli
2Babara
3Bagasara
4Dhari
5Jafrabad
6Khambha
7Lathi
8Liliya
9Rajula
10Savarkundla
11Vadiya
Amreli Tehsil List

અમરેલી તાલુકાની યાદી | Amreli Tehsil List in Gujarati

क्र. म.અમરેલી તાલુકાની યાદી
1અમરેલી
2બાબરા
3બગસરા
4ધારી
5જાફરાબાદ
6ખાંભા
7લાઠી
8લીલીયા
9રાજુલા
10સાવરકુંડલા
11વડીયા
અમરેલી તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Amreli Gujarat (GJ)

We have made this Amreli Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Amreli district? There is total 11 Tehsils in Amreli district. Whose list is given below.

 • Amreli
 • Babara
 • Bagasara
 • Dhari
 • Jafrabad
 • Khambha
 • Lathi
 • Liliya
 • Rajula
 • Savarkundla
 • Vadiya
How many Tehsils are there in Amreli, Gujarat?

There are 11 Tehsils in Amreli Gujarat.

અમરેલી માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

અમરેલી માં 11 તાલુકા છે.

Ahmedabad Tehsil List

Prabhat Singh
Whatsapp Channel
Telegram channel