કચ્છ તાલુકાની યાદી: Kachchh Tehsil List

Kachchh Tehsil List: There are lots of people living in Kachchh district want to see Kachchh Tehsil List or want to know how many tehsils there in Kachchh district are.

For the information of such people, we have made Kachchh Tehsil List (Kachchh Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Kachchh Tehsil.

How many Tehsils are there in Kachchh? There is total 10 Tehsils in Kachchh District, Kachchh Tehsil List are as follows:

Kachchh Tehsil List | કચ્છ તાલુકાની યાદી

S. N.Kachchh Tehsil / Taluka
1Rapar
2Nakhatrana
3Mundra
4Manddvi
5Lakhpat
6Gandhidham
7Bhuj
8Bhachau
9Anjar
10Abdasa
Kachchh Tehsil List

કચ્છ તાલુકાની યાદી | Kachchh Tehsil List in Gujarati

क्र. म.કચ્છ તાલુકાની
1રાપર
2નખત્રાણા
3મુન્દ્રા
4માંડવી
5લખપત
6ગાંધીધામ
7ભુજ
8ભચાઉ
9અંજાર
10અબડાસા
કચ્છ તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Kachchh Gujarat (GJ)

We have made this Kachchh Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Kachchh district? There is total 10 Tehsils in Kachchh district. Whose list is given below.

  • Rapar
  • Nakhatrana
  • Mundra
  • Manddvi
  • Lakhpat
  • Gandhidham
  • Bhuj
  • Bhachau
  • Anjar
  • Abdasa
How many Tehsils are there in Kachchh, Gujarat?

There are 10 Tehsils in Kachchh Gujarat.

કચ્છ માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

કચ્છ માં 10 તાલુકા છે.

Kheda Tehsil List

Prabhat Singh
Whatsapp Channel
Telegram channel