અમદાવાદ તાલુકાની યાદી: Ahmedabad Tehsil List

लेख अच्छा लगे तो 5 स्टार रेटिंग दिजिए post

Ahmedabad Tehsil List: There are lots of people living in Ahmedabad district want to see Ahmedabad Tehsil List or want to know how many tehsils there in Ahmedabad district are.

For the information of such people, we have made Ahmedabad Tehsil List (Ahmedabad Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Ahmedabad Tehsil.

How many Tehsils are there in Ahmedabad? There is total 15 Tehsils in Ahmedabad District, Ahmedabad Tehsil List are as follows:

Ahmedabad Tehsil List | અમદાવાદ તાલુકાની યાદી

S. N.Ahmedabad Tehsil / Taluka
1Asarva
2Bavla
3Daskroi
4Detroj-rampura
5Dhandhuka
6Dholera
7Dholka
8Ghatlodiya
9Mandal
10Maninagar
11Sabarmati
12Sanand
13Vatva
14Vejalpur
15Viramgam
Ahmedabad Tehsil List

અમદાવાદ તાલુકાની યાદી | Ahmedabad Tehsil List in Gujarati

क्र. म.અમદાવાદ તાલુકાની યાદી
1અસારવા
2બાવળા
3દસક્રોઈ
4દેત્રોજ-રામપુરા
5ધંધુકા
6ધોલેરા
7ધોળકા
8ઘાટલોડિયા
9મંડળ
10મણિનગર
11સાબરમતી
12સાણંદ
13વટવા
14વેજલપુર
15વિરમગામ
અમદાવાદ તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Ahmedabad Gujarat (GJ)

We have made this Ahmedabad Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Ahmedabad district? There is total 15 Tehsils in Ahmedabad district. Whose list is given below.

 • Asarva
 • Bavla
 • Daskroi
 • Detroj-rampura
 • Dhandhuka
 • Dholera
 • Dholka
 • Ghatlodiya
 • Mandal
 • Maninagar
 • Sabarmati
 • Sanand
 • Vatva
 • Vejalpur
 • Viramgam
How many Tehsils are there in Ahmedabad, Gujarat?

There are 15 Tehsils in Ahmedabad Gujarat.

અમદાવાદ માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

અમદાવાદ માં 15 તાલુકા છે.

Amreli Tehsil List

Prabhat Singh
Whatsapp Channel
Telegram channel