મહીસાગર તાલુકાની યાદી: Mahisagar Tehsil List

post

Mahisagar Tehsil List: There are lots of people living in Mahisagar district want to see Mahisagar Tehsil List or want to know how many tehsils there in Mahisagar district are.

For the information of such people, we have made Mahisagar Tehsil List (Mahisagar Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Mahisagar Tehsil.

How many Tehsils are there in Mahisagar? There is total 6 Tehsils in Mahisagar District, Mahisagar Tehsil List are as follows:

Mahisagar Tehsil List | મહીસાગર તાલુકાની યાદી

S. N.Mahisagar Tehsil / Taluka
1Balasinor
2Khanpur
3Lunawada
4Virpur
5Santrampur
6Kadana
Mahisagar Tehsil List

મહીસાગર તાલુકાની યાદી | Mahisagar Tehsil List in Gujarati

क्र. म.મહીસાગર તાલુકાની
1બાલાસિનોર
2ખાનપુર
3લુણાવાડા
4વિરપુર
5સંતરામપુર
6કડાણા
મહીસાગર તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Mahisagar Gujarat (GJ)

We have made this Mahisagar Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Mahisagar district? There is total 6 Tehsils in Mahisagar district. Whose list is given below.

  • Lunawada.
  • Khanpur.
  • Balasinor.
  • Virpur.
  • Santrampur.
  • Kadana.
How many Tehsils are there in Mahisagar, Gujarat?

There are 6 Tehsils in Mahisagar Gujarat.

મહીસાગર માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

મહીસાગર માં 6 તાલુકા છે.

Mehsana Tehsil List

Whatsapp Channel
Telegram channel