મહેસાણા તાલુકાની યાદી: Mehsana Tehsil List

Mehsana Tehsil List: There are lots of people living in Mehsana district want to see Mehsana Tehsil List or want to know how many tehsils there in Mehsana district are.

For the information of such people, we have made Mehsana Tehsil List (Mehsana Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Mehsana Tehsil.

How many Tehsils are there in Mehsana? There is total 9 Tehsils in Mehsana District, Mehsana Tehsil List are as follows:

Mehsana Tehsil List | મહેસાણા તાલુકાની યાદી

S. N.Mehsana Tehsil / Taluka
1Mehsana
2Becharaji
3Jotana
4Kadi
5Satlasana
6Unjha
7Vadnagar
8Vijapur
9Visnagar
Mehsana Tehsil List

મહેસાણા તાલુકાની યાદી | Mehsana Tehsil List in Gujarati

क्र. म.મહેસાણા તાલુકાની
1મહેસાણા
2બેચરાજી
3જોટાણા
4કડી
5સતલાસણા
6ઊંઝા
7વડનગર
8વિજાપુર
9વિસનગર
મહેસાણા તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Mehsana Gujarat (GJ)

We have made this Mehsana Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Mehsana district? There is total 9 Tehsils in Mehsana district. Whose list is given below.

  • Mehsana
  • Becharaji
  • Jotana
  • Kadi
  • Satlasana
  • Unjha
  • Vadnagar
  • Vijapur
  • Visnagar
How many Tehsils are there in Mehsana, Gujarat?

There are 9 Tehsils in Mehsana Gujarat.

મહેસાણા માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

મહેસાણા માં 9 તાલુકા છે.

Mahisagar Tehsil List