દાહોદ તાલુકાની યાદી: Dahod Tehsil List

post

Dahod Tehsil List: There are lots of people living in Dahod district want to see Dahod Tehsil List or want to know how many tehsils there in Dahod district are.

For the information of such people, we have made Dahod Tehsil List (Dahod Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Dahod Tehsil.

How many Tehsils are there in Dahod? There is total 9 Tehsils in Dahod District, Dahod Tehsil List are as follows:

Dahod Tehsil List | દાહોદ તાલુકાની યાદી

S. N.Dahod Tehsil / Taluka
1Dahod
2Limkheda
3Devgadbaria
4Jhalod
5Fatepura
6Dhanpur
7Sanjeli
8Singhvad
9Garbada
Dahod Tehsil List

દાહોદ તાલુકાની યાદી | Dahod Tehsil List in Gujarati

क्र. म.દાહોદ તાલુકાની યાદી
1દાહોદ
2લીમખેડા
3દેવગઢબારિયા
4ઝાલોદ
5ફતેપુરા
6ધાનપુર
7સંજેલી
8સિંઘવડ
9ગરબાડા
દાહોદ તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Dahod Gujarat (GJ)

We have made this Dahod Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Dahod district? There is total 9 Tehsils in Dahod district. Whose list is given below.

  • Dahod
  • Limkheda
  • Sanjeli
  • Singhvad
  • Garbada
  • Devgadbaria
  • Jhalod
  • Fatepura
  • Dhanpur
How many Tehsils are there in Dahod, Gujarat?

There are 9 Tehsils in Dahod Gujarat.

દાહોદ માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

દાહોદ માં 9 તાલુકા છે.

Chhota Udepur Tehsil List

Whatsapp Channel
Telegram channel