છોટા ઉદેપુર તાલુકાની યાદી: Chhota Udepur Tehsil List

Chhota Udepur Tehsil List: There are lots of people living in Chhota Udepur district want to see Chhota Udepur Tehsil List or want to know how many tehsils there in Chhota Udepur district are.

For the information of such people, we have made Chhota Udepur Tehsil List (Chhota Udepur Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Chhota Udepur Tehsil.

How many Tehsils are there in Chhota Udepur? There is total 6 Tehsils in Chhota Udepur District, Chhota Udepur Tehsil List are as follows:

Chhota Udepur Tehsil List | છોટા ઉદેપુર તાલુકાની યાદી

S. N.Chhota Udepur Tehsil / Taluka
1Chhota Udepur
2Jetpur Pavi
3Kawant
4Naswadi
5Sankheda
6Bodeli
Chhota Udepur Tehsil List

છોટા ઉદેપુર તાલુકાની યાદી | Chhota Udepur Tehsil List in Gujarati

क्र. म.છોટા ઉદેપુર તાલુકાની યાદી
1છોટા ઉદેપુર
2જેતપુર પાવી
3કવાંટ
4નસવાડી
5સંખેડા
6બોડેલી
છોટા ઉદેપુર તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Chhota Udepur Gujarat (GJ)

We have made this Chhota Udepur Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Chhota Udepur district? There is total 6 Tehsils in Chhota Udepur district. Whose list is given below.

  • Chhotaudepur
  • Jetpur Pavi
  • Kawant
  • Naswadi
  • Sankheda
  • Bodeli
How many Tehsils are there in Chhota Udepur, Gujarat?

There are 6 Tehsils in Chhota Udepur Gujarat.

છોટા ઉદેપુર માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

છોટા ઉદેપુર માં 6 તાલુકા છે.

Dahod Tehsil List