ભરૂચ તાલુકાની યાદી: Bharuch Tehsil List

post

Bharuch Tehsil List: There are lots of people living in Bharuch district want to see Bharuch Tehsil List or want to know how many tehsils there in Bharuch district are.

For the information of such people, we have made Bharuch Tehsil List (Bharuch Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Bharuch Tehsil.

How many Tehsils are there in Bharuch? There is total 9 Tehsils in Bharuch District, Bharuch Tehsil List are as follows:

Bharuch Tehsil List | ભરૂચ તાલુકાની યાદી

S. N.Bharuch Tehsil / TalukaDistrict
1BharuchBharuch
2AnkleshvarBharuch
3AmodBharuch
4JambusarBharuch
5JhagadiaBharuch
6HansotBharuch
7NetrangBharuch
8VagraBharuch
9ValiaBharuch
Bharuch Tehsil List

ભરૂચ તાલુકાની યાદી | Bharuch Tehsil List in Gujarati

क्र. म.ભરૂચ તાલુકાની યાદી
1ભરૂચ
2અંકલેશ્વર
3આમોદ
4જંબુસર
5ઝગડિયા
6હાંસોટ
7નેત્રંગ
8વાગરા
9વાલિયા
ભરૂચ તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Bharuch Gujarat (GJ)

We have made this Bharuch Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Bharuch district? There is total 9 Tehsils in Bharuch district. Whose list is given below.

  • Bharuch
  • Ankleshvar
  • Amod
  • Jambusar
  • Jhagadia
  • Hansot
  • Netrang
  • Vagra
  • Valia
How many Tehsils are there in Bharuch, Gujarat?

There are 9 Tehsils in Bharuch Gujarat.

ભરૂચ માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

ભરૂચ માં 9 તાલુકા છે.

Banaskantha Tehsil List

Whatsapp Channel
Telegram channel