બનાસકાંઠા તાલુકાની યાદી: Banaskantha Tehsil List

Banaskantha Tehsil List: There are lots of people living in Banaskantha district want to see Banaskantha Tehsil List or want to know how many tehsils there in Banaskantha district are.

For the information of such people, we have made Banaskantha Tehsil List (Banaskantha Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Banaskantha Tehsil.

How many Tehsils are there in Banaskantha? There is total 14 Tehsils in Banaskantha District, Banaskantha Tehsil List are as follows:

Banaskantha Tehsil List | બનાસકાંઠા તાલુકાની યાદી

S. N.Banaskantha Tehsil / TalukaDistrict
1PalanpurBanaskantha
2VadgamBanaskantha
3DeesaBanaskantha
4KankrejBanaskantha
5DhaneraBanaskantha
6DantiwadaBanaskantha
7AmirgadhBanaskantha
8DantaBanaskantha
9VavBanaskantha
10TharadBanaskantha
11SuigamBanaskantha
12BhabharBanaskantha
13DeodarBanaskantha
14LakhniBanaskantha
Banaskantha Tehsil List

બનાસકાંઠા તાલુકાની યાદી | Banaskantha Tehsil List in Gujarati

क्र. म.બનાસકાંઠા તાલુકાની યાદી
1પાલનપુર
2વડગામ
3ડીસા
4કાંકરેજ
5ધાનેરા
6દાંતીવાડા
7અમીરગઢ
8દાંતા
9વાવ
10થરાદ
11સુઇગામ
12ભાભર
13દિયોદર
14લાખણી
બનાસકાંઠા તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Banaskantha Gujarat (GJ)

We have made this Banaskantha Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Banaskantha district? There is total 14 Tehsils in Banaskantha district. Whose list is given below.

 • Palanpur
 • Vadgam
 • Deesa
 • Kankrej
 • Dhanera
 • Dantiwada
 • Amirgadh
 • Danta
 • Vav
 • Tharad
 • Suigam
 • Bhabhar
 • Deodar
 • Lakhni
How many Tehsils are there in Banaskantha, Gujarat?

There are 14 Tehsils in Banaskantha Gujarat.

બનાસકાંઠા માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

બનાસકાંઠા માં 14 તાલુકા છે.

Bhavnagar Tehsil List