પોરબંદર તાલુકાની યાદી: Porbandar Tehsil List

Porbandar Tehsil List: There are lots of people living in Porbandar district want to see Porbandar Tehsil List or want to know how many tehsils there in Porbandar district are.

For the information of such people, we have made Porbandar Tehsil List (Porbandar Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Porbandar Tehsil.

How many Tehsils are there in Porbandar? There is total 3 Tehsils in Porbandar District, Porbandar Tehsil List are as follows:

Porbandar Tehsil List | પોરબંદર તાલુકાની યાદી

S. N.Porbandar Tehsil / Taluka
1Porbandar
2Kutiyana
3Ranavav
Porbandar Tehsil List

પોરબંદર તાલુકાની યાદી | Porbandar Tehsil List in Gujarati

क्र. म.પોરબંદર તાલુકાની
1પોરબંદર
2પોરબંદર
3રાણાવાવ
પોરબંદર તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Porbandar Gujarat (GJ)

We have made this Porbandar Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Porbandar district? There is total 3 Tehsils in Porbandar district. Whose list is given below.

  • Porbandar
  • Kutiyana
  • Ranavav
How many Tehsils are there in Porbandar, Gujarat?

There are 3 Tehsils in Porbandar Gujarat.

પોરબંદર માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

પોરબંદર માં 3 તાલુકા છે.

Patan Tehsil List