પંચમહાલ તાલુકાની યાદી: Panchmahal Tehsil List

Panchmahal Tehsil List: There are lots of people living in Panchmahal district want to see Panchmahal Tehsil List or want to know how many tehsils there in Panchmahal district are.

For the information of such people, we have made Panchmahal Tehsil List (Panchmahal Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Panchmahal Tehsil.

How many Tehsils are there in Panchmahal? There is total 7 Tehsils in Panchmahal District, Panchmahal Tehsil List are as follows:

Panchmahal Tehsil List | પંચમહાલ તાલુકાની યાદી

S. N.Panchmahal Tehsil / Taluka
1Halol
2Ghoghamba
3Jambughoda
4Sahera
5Godhra
6Kaalol
7Morva (Hadaf)
Panchmahal Tehsil List

પંચમહાલ તાલુકાની યાદી | Panchmahal Tehsil List in Gujarati

क्र. म.પંચમહાલ તાલુકાની
1હાલોલ
2ઘોઘંબા
3જાંબુઘોડા
4સહેરા
5ગોધરા
6કાલોલ
7મોરવા (હડફ)
પંચમહાલ તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Panchmahal Gujarat (GJ)

We have made this Panchmahal Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Panchmahal district? There is total 7 Tehsils in Panchmahal district. Whose list is given below.

  • Halol.
  • Ghoghamba.
  • Jambughoda.
  • Godhra.
  • Kaalol.
  • Sahera.
  • Morva (Hadaf)
How many Tehsils are there in Panchmahal, Gujarat?

There are 7 Tehsils in Panchmahal Gujarat.

પંચમહાલ માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

પંચમહાલ માં 7 તાલુકા છે.

Morbi Tehsil List