નવસારી તાલુકાની યાદી: Navsari Tehsil List

Navsari Tehsil List: There are lots of people living in Navsari district want to see Navsari Tehsil List or want to know how many tehsils there in Navsari district are.

For the information of such people, we have made Navsari Tehsil List (Navsari Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Navsari Tehsil.

How many Tehsils are there in Navsari? There is total 6 Tehsils in Navsari District, Navsari Tehsil List are as follows:

Navsari Tehsil List | નવસારી તાલુકાની યાદી

S. N.Navsari Tehsil / Taluka
1Navsari
2Vansada
3Gandevi
4Khergam
5Jalalpore
6Chikhli
Navsari Tehsil List

નવસારી તાલુકાની યાદી | Navsari Tehsil List in Gujarati

क्र. म.નવસારી તાલુકાની યાદી
1નવસારી
2વાંસદા
3ગણદેવી
4ખેરગામ
5જલાલપોર
6ચીખલી
નવસારી તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Navsari Gujarat (GJ)

We have made this Navsari Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Navsari district? There is total 6 Tehsils in Navsari district. Whose list is given below.

  • Vansada.
  • Gandevi.
  • Navsari.
  • Khergam.
  • Jalalpore.
  • Chikhli.
How many Tehsils are there in Navsari, Gujarat?

There are 6 Tehsils in Navsari Gujarat.

નવસારી માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

નવસારી માં 6 તાલુકા છે.

Narmada Tehsil List