ખેડા તાલુકાની યાદી: Kheda Tehsil List

Kheda Tehsil List: There are lots of people living in Kheda district want to see Kheda Tehsil List or want to know how many tehsils there in Kheda district are.

For the information of such people, we have made Kheda Tehsil List (Kheda Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Kheda Tehsil.

How many Tehsils are there in Kheda? There is total 11 Tehsils in Kheda District, Kheda Tehsil List are as follows:

Kheda Tehsil List | ખેડા તાલુકાની યાદી

S. N.Kheda Tehsil / Taluka
1Galteshwar
2Kapadwanj
3Kathalal
4Kheda
5Mahudha
6Matar
7Mehmdabad
8Nadiad (City)
9Nadiad (Rural)
10Thasra
11Vaso
Kheda Tehsil List

ખેડા તાલુકાની યાદી | Kheda Tehsil List in Gujarati

क्र. म.ખેડા તાલુકાની
1ગલતેશ્વર
2કપડવંજ
3કાથાલાલ
4ખેડા
5મહુધા
6માતર
7મહેમદાબાદ
8નડિયાદ (શહેર)
9નડિયાદ (ગ્રામ્ય)
10થાસરા
11વસો
ખેડા તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Kheda Gujarat (GJ)

We have made this Kheda Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Kheda district? There is total 11 Tehsils in Kheda district. Whose list is given below.

 • Galteshwar
 • Kapadwanj
 • Kathalal
 • Kheda
 • Mahudha
 • Matar
 • Mehmdabad
 • Nadiad (City)
 • Nadiad (Rural)
 • Thasra
 • Vaso
How many Tehsils are there in Kheda, Gujarat?

There are 11 Tehsils in Kheda Gujarat.

ખેડા માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

ખેડા માં 11 તાલુકા છે.

Kachchh Tehsil List

Prabhat Singh
Whatsapp Channel
Telegram channel