જુનાગઢ તાલુકાની યાદી: Junagadh Tehsil List

Junagadh Tehsil List: There are lots of people living in Junagadh district want to see Junagadh Tehsil List or want to know how many tehsils there in Junagadh district are.

For the information of such people, we have made Junagadh Tehsil List (Junagadh Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Junagadh Tehsil.

How many Tehsils are there in Junagadh? There is total 10 Tehsils in Junagadh District, Junagadh Tehsil List are as follows:

Junagadh Tehsil List | જુનાગઢ તાલુકાની યાદી

S. N.Junagadh Tehsil/ Taluka
1Bhesan Taluka
2Junagadh City Taluka
3Junagadh Rural Taluka
4Keshod Taluka
5Maliya Hatina Taluka
6Manavadar Taluka
7Mangrol Taluka
8Mendarda Taluka
9Vanthali Taluka
10Visavadar Taluka
Junagadh Tehsil List

જુનાગઢ તાલુકાની યાદી | Junagadh Tehsil List in Gujarati

क्र. म.જુનાગઢ તાલુકાની
1ભેસાણ તાલુકો
2જૂનાગઢ શહેર તાલુકો
3જૂનાગઢ ગ્રામ્ય તાલુકા
4કેશોદ તાલુકા
5માળીયા હાટીના તાલુકો
6માણાવદર તાલુકો
7માંગરોળ તાલુકો
8મેંદરડા તાલુકો
9વંથલી તાલુકો
10વિસાવદર તાલુકો
જુનાગઢ તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Junagadh Gujarat (GJ)

We have made this Junagadh Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Junagadh district? There is total 10 Tehsils in Junagadh district. Whose list is given below.

  • Bhesan Taluka
  • Junagadh City Taluka
  • Junagadh Rural Taluka
  • Keshod Taluka
  • Maliya Hatina Taluka
  • Manavadar Taluka
  • Mangrol Taluka
  • Mendarda Taluka
  • Vanthali Taluka
  • Visavadar Taluka
How many Tehsils are there in Junagadh, Gujarat?

There are 10 Tehsils in Junagadh Gujarat.

જુનાગઢ માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

જુનાગઢ માં 10 તાલુકા છે.