દેવભૂમિ દ્વારકા તાલુકાની યાદી: Devbhumi Dwarka Tehsil List

Devbhumi Dwarka Tehsil List: There are lots of people living in Devbhumi Dwarka district want to see Devbhumi Dwarka Tehsil List or want to know how many tehsils there in Devbhumi Dwarka district are.

For the information of such people, we have made Devbhumi Dwarka Tehsil List (Devbhumi Dwarka Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Devbhumi Dwarka Tehsil.

How many Tehsils are there in Devbhumi Dwarka? There is total 4 Tehsils in Devbhumi Dwarka District, Devbhumi Dwarka Tehsil List are as follows:

Devbhumi Dwarka Tehsil List | દેવભૂમિ દ્વારકા તાલુકાની યાદી

S. N.Devbhumi Dwarka Tehsil / Taluka
1Khambhaliya
2Bhanvad
3Dwarka
4kalyanpur
Devbhumi Dwarka Tehsil List

દેવભૂમિ દ્વારકા તાલુકાની યાદી | Devbhumi Dwarka Tehsil List in Gujarati

क्र. म.દેવભૂમિ દ્વારકા તાલુકાની
1ખંભાળિયા
2ભાણવડ
3દ્વારકા
4કલ્યાણપુર
દેવભૂમિ દ્વારકા તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Devbhumi Dwarka Gujarat (GJ)

We have made this Devbhumi Dwarka Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Devbhumi Dwarka district? There is total 4 Tehsils in Devbhumi Dwarka district. Whose list is given below.

  • Khambhaliya
  • Bhanvad
  • Dwarka
  • kalyanpur
How many Tehsils are there in Devbhumi Dwarka, Gujarat?

There are 4 Tehsils in Devbhumi Dwarka Gujarat.

દેવભૂમિ દ્વારકા માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

દેવભૂમિ દ્વારકા માં 4 તાલુકા છે.

Dang Tehsil List