આણંદ તાલુકાની યાદી: Anand Tehsil List

Anand Tehsil List: There are lots of people living in Anand district want to see Anand Tehsil List or want to know how many tehsils there in Anand district are.

For the information of such people, we have made Anand Tehsil List (Anand Tehsil Suchi), seeing which you can get information related to Anand Tehsil.

How many Tehsils are there in Anand? There is total 8 Tehsils in Anand District, Anand Tehsil List are as follows:

Anand Tehsil List | આણંદ તાલુકાની યાદી

S. N.Anand Tehsil / Taluka
1Anand
2Anklav
3Borsad
4Khambhat
5Petlad
6Sojitra
7Tarapur
8Umreth
Anand Tehsil List

આણંદ તાલુકાની યાદી | Anand Tehsil List in Gujarati

क्र. म.આણંદ તાલુકાની યાદી
1આણંદ
2આંકલાવ
3બોરસદ
4ખંભાત
5પેટલાદ
6સોજીત્રા
7તારાપુર
8ઉમરેઠ
આણંદ તાલુકાની યાદી

List of Tehsils in Anand Gujarat (GJ)

We have made this Anand Tehsil List for your information; hope you have liked this information.

How many Tehsils are there in Anand district? There is total 8 Tehsils in Anand district. Whose list is given below.

  • Anand
  • Anklav
  • Borsad
  • Khambhat
  • Petlad
  • Sojitra
  • Tarapur
  • Umreth
How many Tehsils are there in Anand, Gujarat?

There are 8 Tehsils in Anand Gujarat.

આણંદ માં કેટલા તાલુકાઓ છે?

આણંદ માં 8 તાલુકા છે.

Aravalli Tehsil List